28 สิงหาคม 2554

ประชากรประชากร ชาย หญิง รวม
     หมู่ที่ 1  บ้านชี 287 275 562
     หมู่ที่ 2  บ้านท้องคุ้ง 401 397 798
     หมู่ที่ 3  บ้านบางชัด 217 229 446
     หมู่ที่ 4  บ้านบางอิฐ 418 448 866
     หมู่ที่ 5  บ้านคลองละคร 146 160 306
     หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาแดง 122 125 247
     หมู่ที่ 7  บ้านคลองนางอั้ว 233 238 471
รวม 1,824 1,872 3,696

ไม่มีความคิดเห็น: