6 มิถุนายน 2561

ข่าวสาร เรื่อง การระบาดของโรคไข้เลือดออก

คลิกเพื่อดูขนาดเต็ม

5 มิถุนายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน พฤษภาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561