ประชากร


ประชากร แยกกลุ่มอายุ ตามทะเบียนราษฎร์ (ม.ค.61)
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
     หมู่ที่ 1  บ้านชี
278
283
561
     หมู่ที่ 2  บ้านท้องคุ้ง
373
400
773
     หมู่ที่ 3  บ้านบางชัด
212
241
453
     หมู่ที่ 4  บ้านบางอิฐ
416
445
861
     หมู่ที่ 5  บ้านคลองละคร
148
153
301
     หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาแดง
116
122
238
     หมู่ที่ 7  บ้านคลองนางอั้ว
224
219
443
รวม
1,767
1,863
3,630