2 ธันวาคม 2557

ธันวาคมนี้ เปิดบริการทำฟันแล้ว

     ขณะนี้ รพ.สต.บ้านชี ของเรามีเจ้าหน้าที่ (จพ.ทันตสาธารณสุข) พร้อมทั้งยูนิต และวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล-รักษาฟันแก่ผู้รับบริการแล้ว อีกได้ทำการตกแต่ง-ปรับปรุงห้องทันตกรรมใหม่ ซึ่งอยู่ที่ชั้น 2
     จึงขอประกาศเปิดบริการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก และรักษาโรคเหงือกและฟัน ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 น้องกาญจนา เข็มศรี 
(เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข)
ทันตาภิบาลคนแรกของ รพสต.บ้านชี
ยินดีให้บริการค่ะ

 ห้องทันตกรรม อยู่ชั้นที่ 2 ติดกับห้องประชุม ตกแต่งใหม่สวยงามยูนิตทำฟันใหม่เอี่ยม สีส้มสวยงาม พร้อมให้บริการ
8 กันยายน 2557

กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส ปี 2557


กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี ได้ดำเนินงานโครงการ "วัยรุ่น วัยใส" ปี 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชีวิทยา กิจกรรมมีอะไรบ้าง ไปชมกันครับ

กำนันตั้ม กิตติศักดิ์ ศุภพงษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

 
 
 การแสดงการออกกำลังกาย โดยทีมแอโรบิก ร.ร.บ้านชีวิทยา 
โดย อ.อุบล บรรเทิง เป็นผู้ฝึกสอน

 
 
 
 
 
การโต้วาที (ประยุกต์) ในญัตติ "วัยรุ่นรักเรียน ดีกว่าริเรียนรัก" 
โดยมีอาจารย์ภาษาไทยให้ข้อเสนอแนะช่วงท้าย

 
 
 
 
 

ช่วงสุดท้ายเป็นการเปิดใจวัยรุ่น โดยการรวบรวมข้อสงสัย หรือปัญหาเรื่องวัยรุ่นที่นักเรียนอยากทราบ ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญมาตอบให้กระจ่าง และให้ความรู้เรื่องวัยรุ่น เพศศึกษา รักในวัยรุ่น และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

   ในการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ซึ่งได้แก่
   1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี... 
      นายกมณฑล มีลาภ ประธานกองทุนฯ
   2.กำนันกิตติศักดิ์ ศุภพงษ์
   3.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวิทยา, 
      อ.อุบล บรรเทิง ครูอนามัยโรงเรียน, 
      และคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
   4.คณะวิทยากร...
      คุณกัลยาณี ชูเรณู        รพ.สต.บางกระพี้
      คุณสำอางค์ แจ้งมงคล  รพ.สต.ไผ่ใหญ่
      คุณธรรศภณ วรชื่น       รพ.สต.บางพึ่ง1
      คุณอุทัยวรรณ เกิดสลุง  รพ.สต.บางพึ่ง2
   5.คณะนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      ทีมแอโรบิก
      ทีมโต้วาทีทั้ง 2 ฝ่าย
      น้องนุ่น ประธานนักเรียน

.............................................
      
            


14 สิงหาคม 2557

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีโบล่า จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

               จากกรณีพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในประเทศกินี และประเทศในแถบแอฟริกานั้น สำหรับประเทศไทย ยังไม่เคยพบมีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่ามาก่อน โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบล่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีไข้สูงทันทีทันได อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และเจ็บคอ ตามด้วยอาการอาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ในรายที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจะมีเลือดออกง่าย โดยอาจมีเลือดออกภายในและภายนอกร่างกายมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำราย ไตวายหรือก่อให้เกิดอาการของระบบประสาทส่วนกลางช็อกและเสียชีวิตได้
          ถึงแม้โรคนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่อาจมีประชาชนบางกลุ่ม รวมถึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จึงขอให้คำแนะนำกับประชาชน เรื่อง การป้องก้นโรคติดเชื้อไววัสอีโบล่าสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปดังนี้
คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป
๑.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่าที่นำเข้ามาโดยไม่ผ่านการตรวจโรคทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย
๒.หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดนเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรือเมนูอาหารพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆมาประกอบอาหาร
๓. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขทราบเพื่อติดตามเยี่ยมเมื่อเดินทางกลับประเทศ
คำแนะนำสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า
๑.หลีกลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า ทั้งที่ป่วยหรือไม่ป่วย
๒.หลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์ป่าที่ป่วยตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดนเฉพาะสัตว์จำพวกลิง หรือค้างคาว หรือเมนูอาหารพิสดารที่ใช้สัตว์ป่า หรือสัตว์แปลกๆมาประกอบอาหาร
๓.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น เลือด หรือสิ่งของเครื่องใช้ผู้ป่วยที่อาจปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิต
๔.หากมีอาการเริ่มป่วย เช่นมีไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูนแดงตามตัว ให้รีบพบแพทย์ทันที
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่งานโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ๐-๓๖๔๒-๑๒๐๖ต่อ ๑๒๘,๑๒๙ และสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒หรือเว็บไซด์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค(http://beid.ddc.moph.go.th.)

6 กรกฎาคม 2557

กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดอง 4 ก.ค.57


โรงพยาบาลบ้านหมี่ รพสต.บ้านชี และ อสม.ร่วมกันบริการตรวจสุขภาพ 
ครบทีมทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จนท.รพสต.และอสม.
 
 
  

โรงพักเคลื่อนที่ บริการตัดผม สารวัตรลงมือเองเลยนะครับ


กีฬาต้านยาเสพติด 
มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย และฟุตบอลหญิง 
ระหว่างทีมอำเภอบ้านหมี่พบทีมตำบลบ้านชี
  


11 มิถุนายน 2557

กิจกรรมพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

     วันที่ 2 มิ.ย.57 ณ โรงเรียนบ้านชีวิทยา (หน้าเสาธง)
 
 
 
 

6 พฤษภาคม 2557

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจรักษาตาต้อกระจก


              ด้วยทางโรงพยาบาลศุภมิตรเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี ได้ร่วมมือกันจัดบริการตรวจโรคตาต้อกระจก แก่ประชาชนตำบลบ้านชี ใน 2 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1.     ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคน ให้มารับบริการตรวจตาและถ่ายภาพจอประสาทตา และตรวจเท้า

2.     ผู้สูงอายุที่มาอายุ 60 ปีขึ้นไป ทุกคนให้มารับบริการตรวจวัดสายตา

 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557  เวลา 8.30 – 12.00 น.  ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผลการดำเนินงานคัดกรองทั้งหมด 129 ราย พบภาวะต้อกระจก 34 ราย (ร้อยละ 26.36) ซึ่งจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศุภมิตรต่อไป

ภาพกิจกรรม

คุณป้าเช็ง (หมออนามัยรุ่นแรกแห่งสาธารณสุขบ้านชี, มารดาของกำนันตั้ม) ก็มารับบริการ 

1. รับบัตรคิว ลงทะเบียนรายชื่อ

2.ตรวจวัดความดันโลหิต และชั่งน้ำหนัก โดยคณะ อสม.

3.จัดลำดับเข้ารับการตรวจตามคิว โดยคุณหมอติ๋ว (วรรยา แกมทับทิม) 
เสียงดังอย่างกับใช้ไมค์เลยนะครับ

4.ซักประวัติ โดย จนท.รพ.ศุภมิตร

5.เข้ารับการตรวจสายตา และจอประสาทตา ในห้องมืด

6.นัดหมายผู้ที่พบความผิดปกติเพื่อรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา ต่อไป

7.ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุ โดย จนท.โรงพยาบาลบ้านหมี่

8.บริการตรวจเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมทั้งตัดรองเท้าให้กับผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฟรี

สุดท้าย เรามีอาหาร (ผัดไท) และน้ำดื่มเย็นๆ ให้กับผู้ที่มารับบริการทุกท่าน 
 ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุน ดังต่อไปนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี (นายกมณฑล มีลาภ) 
ที่สนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร น้ำดื่ม
และความเอื้อเฟื้อเรื่องเต้นท์ เก้าอี้ และพัดลม จากผู้ใหญ่บ้าน-กำนันตำบลบ้านชี