13 ธันวาคม 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561