25 มกราคม 2558

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันกันโรคคอตีบและบาดทะยักเนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เน้นการจัดให้มีการฉีดวัคซีนที่จำเป็นครอบคลุมประชากรเป้าหมาย คือ

1.     ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก แก่ประชากรอายุ 20 ถึง 50 ปี ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเมษายน 2558

2.     ฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมัน แก่เด็กอายุ 2 ปีครึ่ง ถึง 7 ปี ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2558โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จึงขอนัดหมายวันที่จะรณรงค์ฉีดวัคซีนเฉพาะคอตีบ-บาดทะยัก ก่อน และขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 50 ปี มารับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา สถานที่ดังนี้หมู่ที่ 1 วันที่ 21 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ รพ.สต.บ้านชี
หมู่ที่ 2 วันที่ 22 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 วันที่ 23 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4 วันที่ 26 ม.ค.58 เวลา 9.00 น. สถานที่ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4    


ในการมารับการฉีดวัคซีนขอให้ทุกท่านนำบัตรประชาชนมาด้วยตามวันเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมารับบริการดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

ปล.ส่วนหมู่อื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะทำการนัดหมายเพิ่มเติมอีกครั้ง เนื่องจากยังได้วัคซีนมาไม่ครบ