13 มีนาคม 2555

สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

      วันที่ 19-23 มีนาคม 2555 สสจ.ลพบุรีได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งจังหวัด ซึ่งจะมีกิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่เต็มพื้นที่ทั้งในบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับคณะ อสม.ทุกหมู่บ้าน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบ และขอความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะครับ
    
  ภาพกิจกรรมปี 2554