3 กันยายน 2556

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือน สิงหาคม 2556

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2556