ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 164 หมู่ที่ 1 บ้านชี ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ขอบเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหนองเต่า และตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


พื้นที่รับผิดชอบ   
     จำนวน 7 หมู่บ้าน  1,045 หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 1 บ้านชี                       157     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง               237     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 3 บ้านบางชัด               107     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 4 บ้านบางอิฐ               232     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 5 บ้านคลองละคร           99     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 6 บ้านท่าตราแดง           70     หลังคาเรือน
          หมู่ที่ 7 บ้านคลองนางอั้ว       143      หลังคาเรือน

การคมนาคม

            การเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านชี สามารถเดินทางได้โดยเส้นทางจากอำเภอบ้านหมี่
ผ่านถนนสายบ้านหมี่-สิงห์บุรี ถึงหลัก กม.17 เลี้ยวขวา ประมาณ 200 เมตร  
มีรถยนต์โดยสารประจำทางสายอำเภอบ้านหมี่ –  ลพบุรี

หน่วยธุรกิจ               
ร้านอาหาร/แผงลอย        10    แห่ง
          ปั๊มน้ำมัน                         1     แห่ง
          โรงงาน                           -     แห่ง
          โรงสี/ลานตากข้าว            3     แห่ง

การศึกษา
ตำบลบ้านชี มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง  
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนวัดท้องคุ้ง  111 ม.1
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
- โรงเรียนบ้านชีวิทยา 116 ม.6
          - โรงเรียนท่าโขลงพระนคร 111/1 ม.7
ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี จำนวน 1 แห่ง          
ศาสนา 
ประชากรตำบลบ้านชีนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน  4 แห่ง คือ
                  - วัดท้องคุ้ง ม.2
        - วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (วัดเขาหมอนอิง) ม.5
                  - วัดกำแพง ม.6 
                  - วัดท่าช้าง ม.7