19 สิงหาคม 2554

สถานการณ์โรคติดต่อ

ของ รพสต.บ้านชี
     ปีนี้พบว่ามีโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดอีกเช่นเคย 28 ราย (757.58 รายต่อแสนประชากร)
 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2554

     ส่วนไข้เลือดออกก็พบมากเช่นกัน ได้รับแจ้งและทำการสวบสวน/ควบคุมโรคถึง 15 ราย (405.84 รายต่อแสนประชากร) พบมากที่สุดในช่วงต้นปี คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งอัตราป่วยดังกล่าวมากกว่าค่า median ย้อนหลัง 5 ปี (2549-2553) ถึงร้อยละ 92.47 โดยเกณฑ์กำหนดให้มีอัตราป่วยลดลงร้อยละ 20
 
รายละเอียด คลิก
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง http://www.mediafire.com/?3pgkictbww07cqx
สถานการณ์ไข้เลือดออก http://www.mediafire.com/?xydjly8swukyjyn

ไม่มีความคิดเห็น: