17 กุมภาพันธ์ 2556

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกถึงปัจจุบัน

พ.ศ. ผู้ป่วย (ราย) อัตราป่วยต่อแสน median 5 ปี
2548 2 52.12 N/A
2549 12 309.84 52.12
2550 3 78.27 180.98
2551 15 395.78 78.27
2552 1 26.39 194.06
2553 8 210.86 78.27
2554 21 568.18 210.86
2555 9 242.52 210.86
2556 3 81.54 242.52      จากข้อมูลข้างต้น พบว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตลอดทุกปี การระบาดเป็นแบบปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี โดยพบมากที่สุดในปี 2554 จำนวน 21 ราย (568.18 ต่อแสนประชากร)  ส่วนในปี 2555 พบผู้ป่วย 9 ราย (242.52 ต่อแสนประชากร) ซึ่งลดลงจากปีก่อน แต่ยังมีอัตราป่วยที่สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลังปี 2550-2554 ซึ่งเท่ากับ 210.86


11 กุมภาพันธ์ 2556

รณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน

     จากการที่ อสม.ได้ออกสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเบื้องต้นมาตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.55 ทาง รพ.สต.บ้านชีจึงได้ทำการนัดผู้ที่มีความเสี่ยง และผู้ป่วยมาทำการตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดซ้ำ โดยออกตรวจถึงในหมู่บ้านทุกแห่ง ตลอดช่วงเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านชี
     ซึ่งผลการตรวจส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับปกติ และระดับเสี่ยง ที่ต้องทำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันต่อไป แล้วตรวจซ้ำทุก 6 เดือน แต่ก็มีเพียงบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ต้องส่งตัวไปตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ต่อไป
     วันนี้จึงนำภาพกิจกรรมบางส่วนมาให้ชมกันจ้า