3 พฤศจิกายน 2558

สถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ม.ค.-ต.ค.58

 
แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2558

 
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2558