30 สิงหาคม 2554

ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก สำหรับประชาชน

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
29 สิงหาคม 2554

เชื้อที่เป็นสาเหตุ : เชื้อไวรัสในลำไส้มนุษย์ กลุ่ม Enterovirus ซึ่งพบเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น และมีหลากหลายสายพันธุ์สำหรับสายพันธุ์ที่ก่อโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ Coxsackie virus group A, B และ Enterovirus 71
ลักษณะของโรค : ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย เป็นต้น โดยจะปรากฏอาการดังกล่าวอยู่ 3-5 วัน แล้วหายได้เอง หรือมีอาการไข้ ร่วมกับตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มแผลในปาก ส่วนใหญ่พบที่เพดานอ่อนลิ้น กระพุ้งแก้ม เป็นสาเหตุให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ อาจมีน้ำลายไหล ในบางรายอาจไม่พบตุ่มพองแต่อย่างใด แต่บางรายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่มีการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อจาก Enterovirus 71 อาจมีอาการทางสมองร่วมด้วย โดยเป็นแบบเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่ติดเชื้อ (aseptic meningitis) ที่ไม่รุนแรง หรือมีอาการคล้ายโปลิโอ ส่วนที่รุนแรงมากจนอาจเสียชีวิตจะเป็นแบบสมองอักเสบ (encephalitis) ซึ่งมีอาการอักเสบส่วนก้านสมอง (brain stem) อาการหัวใจวาย และ/หรือมีภาวะน้ำท่วมปอด (acute pulmonary edema)

วิธีการแพร่โรค : เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางปากโดยตรง โดยเชื้อจะติดมากับมือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ช้อน แก้วน้ำ หรือของเล่น ที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มี เชื้อไวรัสอยู่ ทั้งนี้ เชื้ออาจอยู่ในอุจจาระของผู้ป่วยได้เป็นเดือน (พบมากในระยะสัปดาห์แรก) ทำให้ผู้ป่วยยังคงสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

ระยะฟักตัว : โดยทั่วไป มักเริ่มมีอาการป่วยภายใน 3 - 5 วันหลังได้รับเชื้อ

การรักษา : ใช้การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่น การใช้ยาลดไข้ หรือยาทาแก้ปวดในรายที่มีแผลที่ลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม ควรเช็ดตัวผู้ป่วยเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ ดื่มน้ำ น้ำผลไม้ และนอนพักผ่อนมากๆ แต่ในกรณีผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อนรุนแรง ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน เช่น รับประทานอาหารหรือนมไม่ได้ มีอาการสมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะปอดบวมน้ำ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรงคล้ายโปลิโอ จำเป็นต้องให้การรักษาแบบ intensive care และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

การป้องกันโรค :
 •  ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายถ่ายเทอากาศได้ดี
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระมัดระวังการไอจามรดกัน
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร และภายหลังการขับถ่าย
 • ใช้ช้อนกลางและหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำหรือหลอดดูดน้ำร่วมกัน
การควบคุมโรค :
 • การแยกผู้ป่วย ระวังสิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยในหอผู้ป่วยแม่และเด็กเกิดอาการเจ็บป่วยที่ บ่งชี้ว่าจะเป็นการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส จะต้องระวังเรื่องสิ่งขับถ่ายอย่างเข้มงวด เพราะอาจทำให้ทารกติดเชื้อและเกิดอาการรุนแรงได้ ห้ามญาติหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่สงสัยว่าติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส เข้ามาในหอผู้ป่วยหรือหอเด็กแรกเกิด หรือห้ามเข้าใกล้ทารกหรือหญิงท้องแก่ใกล้คลอด
 • การทำลายเชื้อ ต้องทำลายเชื้อในน้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ของผู้ป่วยอย่างรวดเร็วปลอดภัย ล้างทำความสะอาด หรือทำลายสิ่งของปนเปื้อน หลังสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนหรือสิ่งขับถ่าย
 • การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่เด็กป่วยสัมผัส ทั้งในบ้าน สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยแบบสบู่ หรือผงซักฟอก ปกติก่อน แล้วตามด้วยน้ำยาฟอกขาว เช่น คลอรอกซ์ ไฮเตอร์ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้าง/เช็ด/แช่ ด้วยน้ำสะอาด เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง ส่วนของเล่นที่เด็กอาจเอาเข้าปากได้  ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่หรือผงซักฟอกตามปกติ และนำไปผึ่งแดด

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?g=1&items=245

*****************************************

28 สิงหาคม 2554

ประชากรประชากร ชาย หญิง รวม
     หมู่ที่ 1  บ้านชี 287 275 562
     หมู่ที่ 2  บ้านท้องคุ้ง 401 397 798
     หมู่ที่ 3  บ้านบางชัด 217 229 446
     หมู่ที่ 4  บ้านบางอิฐ 418 448 866
     หมู่ที่ 5  บ้านคลองละคร 146 160 306
     หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาแดง 122 125 247
     หมู่ที่ 7  บ้านคลองนางอั้ว 233 238 471
รวม 1,824 1,872 3,696

หลักประกันสุขภาพของประชากร
หมู่ UC UC Other UC รวม SSS OFC Other รวมสิทธิ null รอพิสูจน์ ประชากร
1 273 28 301 104 120 6 531 2 49 533
2 468 56 524 177 104 2 807 2 65 809
3 255 29 284 76 41 0 401 2 45 403
4 493 62 555 179 76 5 815 4 55 819
5 152 27 179 81 50 3 313 0 29 313
6 126 7 133 40 44 0 217 0 23 217
7 265 22 287 97 41 1 426 0 44 426
รวม 2032 231 2263 754 476 17 3510 10 310 3520


10 อันดับโรคที่พบมาก


พื้นที่รับผิดชอบ


พื้นที่รับผิดชอบ   
     จำนวน 7 หมู่บ้าน 976 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 1 บ้านชี                  151     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง            219     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 3 บ้านบางชัด            111     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 4 บ้านบางอิฐ            210     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองละคร        91     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 6 บ้านท่าตราแดง        66     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองนางอั๊ว      128     หลังคาเรือน

ที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี 
ตั้งอยู่ เลขที่ 164  หมู่ที่ 1 บ้านชี ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
         ขอบเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหนองเต่า และตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

19 สิงหาคม 2554

สถานการณ์โรคติดต่อ

ของ รพสต.บ้านชี
     ปีนี้พบว่ามีโรคอุจจาระร่วงมากที่สุดอีกเช่นเคย 28 ราย (757.58 รายต่อแสนประชากร)
 จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2554

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2554

     ส่วนไข้เลือดออกก็พบมากเช่นกัน ได้รับแจ้งและทำการสวบสวน/ควบคุมโรคถึง 15 ราย (405.84 รายต่อแสนประชากร) พบมากที่สุดในช่วงต้นปี คือ เดือนกุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งอัตราป่วยดังกล่าวมากกว่าค่า median ย้อนหลัง 5 ปี (2549-2553) ถึงร้อยละ 92.47 โดยเกณฑ์กำหนดให้มีอัตราป่วยลดลงร้อยละ 20
 
รายละเอียด คลิก
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง http://www.mediafire.com/?3pgkictbww07cqx
สถานการณ์ไข้เลือดออก http://www.mediafire.com/?xydjly8swukyjyn