31 มกราคม 2561

10 อันดับกลุ่มโรค/อาการที่พบมากในผู้รับบริการในปี พ.ศ.2558-2560


สถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนและครั้งของผู้มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านชี ในปี พ.ศ.2551-2560

งานโรคไข้เลือดออก


สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2560