3 กรกฎาคม 2556

แจ้งข่าวการระบาดของโรคมือเท้าปาก

กลุ่มอาการหรือโรคที่สงสัย : อาการป่วยคล้ายๆกันหลายราย หรือ เสียชีวิตเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

เหตุการณ์ผิดปกติ
ที่อาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น :

จำนวนผู้ป่วยที่พบเริ่มแรก :

จำนวนผู้ป่วยที่ค้นพบเพิ่ม :

วัน/เดือน/ปี ที่พบผู้ป่วยรายแรก : 2013-07-03 

รายละเอียดเหตุการณ์ : ได้รับแจ้งจากกำนันทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.56 เวลา 7.30 น. ว่ามีเด็กในศูนย์เด็กเล็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปากจำนวน 4 ราย


การดำเนินการ : 1.ศูนย์เด็กเล็กประกาศหยุด ตั้งแต่ 3-7 ก.ค.56 2.Big cleaning ศูนย์เด็กเล็ก 3.ให้ความรู้แก่ผู้ดูแลเด็ก ครูใน ร.ร.และผู้ปกครอง เรื่องการควบคุมการระบาด 4.ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นทั้งในโรงเรียน และในหมู่บ้าน พบว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด 3 ราย (ได้รับการวินิจฉัยและรักษาโดยแพทย์)และผู้มีอาการคล้าย (สงสัย) อีก 1 รายจังหวัดผู้ป่วย : ลพบุรี 

อำเภอผู้ป่วย : บ้านหมี่ 

ตำบลผู้ป่วย : บ้านชี

หมู่บ้านผู้ป่วย : 2

ชื่อสถานบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี
ชื่อผู้แจ้ง : นายพนม ช่วยบุญ