21 พฤศจิกายน 2556

สถานการณ์โรคติดต่อ เดือนพฤศจิกายน 2556

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2556

      เดือนนี้ (พ.ย.56) พบมีการระบาดของโรคไข้เลือดออก (DF/DHF) มากถึง 8 ราย ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-11 พ.ย.56 ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่ที่ 3 (7ราย) และหมู่ที่ 4 (1 ราย) โดยการนี้เจ้าหน้าที่ SRRTโซนลุ่มน้ำ และ อสม. หมู่ที่ 3 ได้ทำการสอบสวนโรคและควบคุมโรค ไปแล้วรวม 4 ครั้ง ทั้งวิธีการทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี และจะยังควบคุมโรคต่อไปอีกทุกศัปดาห์จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะสงบลง