2 กรกฎาคม 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

                                                                 ที่มา: รายงาน E0