31 มกราคม 2561

สถิติผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนคนและครั้งของผู้มารับบริการที่ รพ.สต.บ้านชี ในปี พ.ศ.2551-2560

ไม่มีความคิดเห็น: