31 มกราคม 2561

สรุปสถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2560

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2560

ไม่มีความคิดเห็น: