17 มีนาคม 2557

รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน ช่วงก่อนปิดเทอม

 รพสต.บ้านชี และคณะอสม. ได้ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเน้นวิธีทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.57 ใน 3 โรงเรียน ได้แก่
   1.โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
          จำนวน 17 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำ (CI = 0)
   2.โรงเรียนวัดท่าช้าง
          จำนวน   6 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำ (CI = 0)
   3.โรงเรียนบ้านชีวิทยา
          จำนวน 24 ภาชนะ ไม่พบลูกน้ำ (CI = 0)

ภาพกิจกรรม   และในวันที่ 13 มี.ค.57 ทีม SRRT อ.บ้านหมี่ ได้ออกติดตามการดำเนินการ และประเมินความชุกของลูกน้ำซ้ำ 
ไม่มีความคิดเห็น: