21 มีนาคม 2556

ภาพกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนปิดเทอม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดท่าช้าง)

โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรงเรียนวัดท้องคุ้ง)
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
     สัปดาห์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนปิดเทอม ช่วงวันที่ 19-23 มีนาคม 2556 รพสต.บ้านชีพร้อมคณะ อสม.ได้ทำกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายในวัดและโรงเรียน พร้อมทั้งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน ในการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียน คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: