7 มีนาคม 2562

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2562

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2562
เดือน ม.ค.-ก.พ.62
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2562
เดือน ม.ค.-ก.พ.62

ไม่มีความคิดเห็น: