24 เมษายน 2561

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เดือน มีนาคม 2561

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2561
กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2561

ไม่มีความคิดเห็น: