10 มกราคม 2559

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2558

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2558

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2558

ไม่มีความคิดเห็น: