22 มิถุนายน 2556

มาตรการ 5 ป. 1 ข. ป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในประเด็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายใต้ชื่อว่า รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข ร่วมกับการป้องกันยุงกันและการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยด้วยการใช้ตะไคร้หอมกันยุง ประกอบด้วย

1. กำจัดลูกน้ำ ด้วย มาตรการ ๕ ป ๑ ข: คุณนะทำ ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับ ปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุง ทุกสัปดาห์ คือ

                  

                    1) ปิด         ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ 

2) เปลี่ยน    เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง 

3) ปล่อย     ปล่อยปลากินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร รวมถึง

4) ปรับ       ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพัก
                 ของยุงลาย

5) ปฏิบัติ    ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และลงมือทำทันที

1 คือ   ขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจติดอยู่กับภาชนะต่างๆที่ใช้ใส่น้ำ เช่น อ่างปลา แจกันดอกไม้ กระถางต้นไม้ อ่างน้ำ เพื่อกำจัดไข่ยุงลายเพราะไข่ของยุงที่ติดอยู่กับขอบภาชนะต่างๆนั้นจะเป็นเม็ดเล็กๆสีดำ ถ้าไม่สังเกตอาจมองไม่เห็น บางภาชนะอาจมีไข่ยุงติดอยู่หลายพันจนถึงเป็นหมื่นฟอง ไข่เหล่านี้อยู่ได้นานถึง 2 ปี สามารถอยู่รอดและฟักตัวเป็นยุงลายได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อไข่ถูกน้ำท่วมถึงจะฟักตัวกลายเป็นลูกน้ำอย่างรวดเร็วภายในเวลา 20 – 60 นาที จึงต้องไม่ประมาทด้วย

ทั้งนี้รวมถึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในการกำจัดลูกน้ำ

         2. ป้องกันยุงกัดด้วยการใช้สมุนไพรตะไคร้หอมและผลิตภัณฑ์ตะไคร้หอมกันยุง

1 ความคิดเห็น:

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี กล่าวว่า...

วันที่ 2 ก.ค.56 ได้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียนวัดท่าช้าง ตามหนังสือขอสนับสนุนจากโรงเรียน
ขอบคุณท่าน ผอ.ที่ห่วงใยสุขภาพนักเรียน และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกไว้ ณ ที่นี้ครับ
Admin