ประชากรประชากร แยกกลุ่มอายุ ตามทะเบียนราษฎร์ (ต.ค.2558)
ประชากร
ชาย
หญิง
รวม
     หมู่ที่ 1  บ้านชี
287
277
564
     หมู่ที่ 2  บ้านท้องคุ้ง
389
412
801
     หมู่ที่ 3  บ้านบางชัด
209
233
442
     หมู่ที่ 4  บ้านบางอิฐ
421
447
868
     หมู่ที่ 5  บ้านคลองละคร
149
161
310
     หมู่ที่ 6  บ้านท่าตาแดง
121
131
252
     หมู่ที่ 7  บ้านคลองนางอั้ว
220
219
439
รวม
1,796
1,880
3,676