บุคลากร

เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี
                                                       
     1.นายพนม            ช่วยบุญ         ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
                                                                (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)

     2.นางเสาวลักษณ์   ช่วยบุญ        ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

     3.นายเอนก            ประคำพอง    ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน

     3.น.ส.กาญจนา      เข็มศรี           ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ลูกจ้าง (จ้างเหมา)

     1.นางวรนุช            นาครักษ์       ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และพนักงานบันทึกข้อมูล

     2.นางศรีนวล          ม่วงศิลป์       พนักงานทำความสะอาด
 
     3.นายวินัย             สิบกิ่ง           พนักงานทำความสะอาด

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ ที่เคยปฏิบัติงานในอดีต-ปัจจุบัน

1.  นส. กัลยา       สูยะสุตานนท์ (สุภาพไว)  .ศ.2499  ถึง พ.ศ.2507 

2.  นางสุภา          ศุภพงษ์                        .ศ.2507  ถึง พ..2531

3.  นายศุภชัย       สินธุไชย                       พ.ศ.2518  ถึง พ.ศ.2518

4.  นายเสริมศักดิ์   ทรัพยากร                     .ศ.2519  ถึง พ.ศ.2549

5.  นางอาณุวรรณ   เปรมปรีสุข                   .ศ.2530  ถึง พ..2545 

6.  น.ส.ฑิตยากร (สายฝน)  พูนณรงค์          พ.ศ.2546  ถึง พ.ศ.2549

7.  น.ส.ทิพสุคนธ์    เกรียงไกรเพ็ชร์             .ศ.2533  ถึง พ..2551 

8.  นายพนม           ช่วยบุญ                      พ.ศ.2549  ถึง ปัจจุบัน 

9.  นายไพโรจน์      จิโรจน์วงศ์                   พ.ศ.2551  ถึง พ.ศ.2552 

10. นางจุไรรัตน์       สานนท์                      พ.ศ.2551  ถึง พ.ศ.2552 

11.นางวรรยา          แกมทับทิม                  ต.ค.2552  ถึง ก.ย.2559 (เกษียณ)

12. นางเสาวลักษณ์  ช่วยบุญ                      เม.ย.53    ถึง ปัจจุบัน

13. น.ส.กาญจนา      เข็มศรี                       พ.ย.57     ถึง ปัจจุบัน

            14. นายเอนก         ประคำพอง                   2 ก.พ.60  ถึง ปัจจุบัน