6 มิถุนายน 2560

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนและความครอบคลุมของหลักประกันสุขภาพ ปี พ.ศ.2560

หมู่ UC UC Other UC รวม SSS OFC Other รวมสิทธิ null รอพิสูจน์ ประชากร
1 264 21 285 118 103 4 510 0 4 510
2 375 23 398 204 102 3 707 1 1 708
3 251 18 269 84 31 0 384 0 2 384
4 449 42 491 184 81 5 761 0 2 761
5 149 4 153 83 45 3 284 0 1 284
6 124 6 130 45 41 0 216 0 0 216
7 216 16 232 105 41 0 378 0 1 378
รวม 1828 130 1958 823 444 15 3240 1 11 3241

24 เมษายน 2560

HOSxP ทีมเมืองเลย: การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลก...

HOSxP ทีมเมืองเลย: การปรับปรุงตารางเพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลก...:      โปรแกรม HOSxP PCU เวอร์ชั่น 3.60.2.23  สามารถปรับปรุงตาราง เพื่อให้ระบบงานบัญชี 4 แสดงข้อมูลการรับวัคซีน MMR2 JE1 Lived และ JE2 Lived ...