สถานะสุขภาพ

10 อันดับกลุ่มโรค/อาการที่พบมากในผู้รับบริการในปี พ.ศ.2558

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี พ.ศ.2558

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง จำแนกรายเดือน ปี 2558