ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชี 
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 164 หมู่ที่ 1 บ้านชี 
ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ขอบเขต
ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหนองเต่า และตำบลสนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


พื้นที่รับผิดชอบ   
     จำนวน 7 หมู่บ้าน  1,040 หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 1 บ้านชี                       157     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 2 บ้านท้องคุ้ง               233     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 3 บ้านบางชัด               106     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 4 บ้านบางอิฐ               225     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 5 บ้านคลองละคร           94     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 6 บ้านท่าตราแดง           68     หลังคาเรือน
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองนางอั้ว       138      หลังคาเรือน

  การคมนาคม

            การเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านชี สามารถเดินทางได้โดยเส้นทางจากอำเภอบ้านหมี่ผ่านถนนสายบ้านหมี่-สิงห์บุรี ถึงหลัก กม.17 เลี้ยวขวา ประมาณ 200 เมตร  มีรถยนต์โดยสารประจำทางสายอำเภอบ้านหมี่ –  ลพบุรี

  หน่วยธุรกิจ               
  ร้านอาหาร/แผงลอย        10    แห่ง
            ปั๊มน้ำมัน                         1     แห่ง
            โรงงาน                           -     แห่ง
            โรงสี/ลานตากข้าว            3     แห่ง

  การศึกษา
  ตำบลบ้านชี มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง  
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
  - โรงเรียนวัดท้องคุ้ง  111 ม.1
  - โรงเรียนวัดท่าช้าง     2  ม.7
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง 
  - โรงเรียนบ้านชีวิทยา 116 ม.6
  ศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี จำนวน 1 แห่ง 
           
  ศาสนา 
  ประชากรตำบลบ้านชีนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน  4 แห่ง คือ
                    - วัดท้องคุ้ง ม.2
           - วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (วัดเขาหมอนอิง) ม.5
                    - วัดกำแพง ม.6
                         - วัดท่าช้าง ม.7